(+45) 98 68 14 11 niki@oudrup-stenleje.dk

Betingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse:
Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fragives ved skriftelig aftale mellem parterne.

Tilbud:
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering.

Priser:
Alle priser er dagspriser excl. afgifter og moms. Ved fakturering under kr. 100,- tillægges ekspeditionsgebyr kr. 35,-

Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til acceptfrist og leveringsfrist.

Ordre:
En salgsaftale er først bindende for os, når sælger har afgivet skriftelig ordrebekræf- tigelse.

Levering:
Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne:
Frit læsset på lastvogn på vore værker.
Er der truffet særlig aftale om vor forsendelse af varen (frit tilkørt), leveres varen så nær brugsstedet, som en fuldlast lastbil bekvemt kan køre.

Såvel pris som kvantum er baseret på opmåling ved læsning på vore værker. Ved salg ab værk anses varen for leveret, når den er læsset på vogn.

Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen leveret, når den er aflæsset på modtagerpladsen.

Såfremt strejke, lock-out, anden force majeure eller særligt vejrlig gør produktionen i vore værker eller transport fra disse umuligt eller uforholdsmæssig bekosteligt, udsættes leveringstiden uden ansvar for os for et tidspunkt, der svarer til den tid, hindringerne har haft virkning.

Modtagelse:
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at materialet opfylder aftalte kvalitetskrav.
Ved mangler skal leverandøren omgående underrettes mundtligt efterfulgt af en skriftelig reklamation.

Betaling:
Såfremt ingen specielle betalingsbetingelser er aftalt, betales senest 20 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne morarenter, indtil betalingen sker.

Hvis købers betalingsevne forringes væsentligt efter aftalens indgåelse og inden leveringen, er sælger berettiget til at forlange kontant betaling.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.